SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 3.020 3.020 0,01
VIOP 3.279 3.289 -0,31
USD/TRY 18,1006 18,0790 0,12
BIST BANKA 2.806 2.868 -2,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.545 13.697 -1,12
ALTIN 1.746,88 1.758,41 -0,66
BRENT 95,78 96,59 -0,84

 Pazarlar


Pay Piyasası Pazarları

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir.

PAZARTANIMSEMBOL
YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. Z
ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. N
ALT PAZAR Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. T
YAKIN İZLEME PAZARI (YİP) Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır. W
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI (YÜFP) Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır. K
NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (NYİP) Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz. Q
PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem görebilecektir. S

Pazarları Belirleme Kriterleri

Pazarlarda İşlem Görme KriterleriYıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar
Piyasa Değeri (PD) > 1 Milyar TL > 150 Milyon TL
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD) > 150 Milyon TL > 60 Milyon TL
Fiili Dolaşım Oranı (FDO) > %10 > %10
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı > 1500 > 750
İmtiyaz İmtiyaz varsa FDO < %90 İmtiyaz varsa FDO < %90
Yerli Fon > 5 Milyon TL
Likidite < 1,5 < 5
(*) FDO > %5 ise FDPD > 1,25 Milyar TL ve  Likidite < 1,5
FDO > %5 ise Temettü > %10 ve FDPD > 60 Milyon TL veya FDPD > 60 Milyon  TL ve Lİkidite < 1,5

a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

d) İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğünce karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,

e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

g) Ek Kriter- Temettü Getirisi:  Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini ifade eder.

Pazarlarda Uygulanacak İşlem Esasları

İşlem Esasları Yıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar YİP POİP
İşlem Yöntemi Sürekli İşlem Sürekli İşlem Sürekli İşlem 5 Kez Tek Fiyat 5 Kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem VAR VAR YOK YOK YOK
Brüt Takas YOK YOK VAR VAR VAR
Özkaynak Oranı 90% 75% 0% 0% 0%
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı
20% 50% 100% 100% 100%
Fiyat Marjı 20% 15% 10% 10% 10%
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı YOK VAR - - -
Devre Kesici Tetikleme Oranı 10% 7,5% 5% - -
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi 5 Dakika 15 Dakika 15 Dakika - -
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi 2 Dakika 2 Dakika 2 Dakika - -
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması YOK YOK VAR VAR VAR
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptal, Emir Kötüleştirme ve Miktar Azaltım YOK YOK YOK YOK YOK
Açılış Seansında Piyasa ve Piyasadan Limite Emri YOKYOKYOKYOKYOK

a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödüç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

b) Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

Pay piyasası pazarları detayları için tıklayınız.