RİSK YÖNETİMİ

Günümüz finansal aracılık hizmetlerinde pay sahiplerinin, yasal düzenleyicilerin ve müşterilerin artan ihtiyaçları doğrultusunda başarı sağlanmasının temeli etkin risk yönetimidir. Diğer yandan değişen ve gelişmekte olan risk yönetimi dünyasında etkin risk yönetimi faaliyetlerini oluşturan çizgi de sürekli yükselmektedir. Risk ölçüm ve yönetim aktiviteleri İş Yatırım’ın ana iş kolları içerisinde entegre olarak icracı birimlerden bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. İşlevsel faaliyetlerin yönetimi noktasında, İş Yatırım bütünleşik çeşitli risk grupları ile karşılaşabilmektedir. Temel olarak piyasa, kredi, likidite ve operasyonel risk sınıflarına yönelik proaktif kontrol ve yönetim faaliyetleri gerçekleşmektedir. İlgili riskler ile ilgili olarak sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri özünde icracı iş birimlerinin insiyatifinde bulunmaktadır. Risk Yönetimi Müdürlüğü, kurumun maruz kalabileceği tüm riskleri uygun biçimde belirlemekte, izlemekte, ölçmekte ve proaktif olarak yönetilmesi hedefiyle kuruma stratejik katkılarda bulunmaktadır. Bu perspektif ile etkin risk yönetimi sağlanması amacıyla Risk Yönetimi Müdürlüğü iş proseslerini güncelleyerek risk bazlı risklerin anlaşılmasının kapsamının belirlenmesinin stratejik olarak risklilik düzeyine göre artan rekabet şartları altında kurum değerinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.

Vizyon & Strateji

 • Riskler net olarak anlaşılarak organizasyon genelinde şeffaf biçimde yönetilmektedir,
 • Risk yönetimi fonksiyonu kurum bünyesinde icracı birimlerden bağımsız fonksiyona sahiptir,
 • Kurumsal risk politika sınırları risk prosedürleri ve katalogları ile detaylı bir şekilde belirlenmektedir,
 • İş birimleri risk yönetimi limitleri dahilinde riske ayarlı performanslarını optimize etmek suretiyle risk iştahlarını belirlemektedir,
 • Kurumsal risk ölçümleri, iş birimlerini riske duyarlı performans değerlemesinde, risk izleme ve kontrol aktivitesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır,
 • Risk Yönetimi Müdürlüğü ileriye dönük finansal pozisyon risklerinin tahmin edilmesini hedeflemektedir,
 • Risk sadece matematiksel karmaşık modeller yardımıyla değil tecrübe katkıları ile de ölçülerek yönetilmektedir,
 • Kurumsal ticari kararlar olası risk ve getiri boyutları dikkate alınarak değerlendirilmektedir,
 • Üst yönetim alınacak riskin sınırını çizerek kurum genelinde limitleri belirlemekte ve limitlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi için gereken aksiyonları almaktadır.

RİSK-GETİRİ YÖNETİMİ İŞ YATIRIM İÇİN STRATEJİK FARKLI İŞ SÜREÇLERİNİ KAPSAMAKTADIR.

Finansal kurumlar güçlü risk yönetimi sayesinde bir yandan kayıpları azaltırken, diğer yandan da riske ayarlı karlılıklarını artırarak hissedara değer katmaktadır.

Risk Yönetim Prensipleri

 • Tüm kurumsal risk yönetimi prosesi, stratejik iş birim faaliyetleri ile direkt bir ilişki içerisinde bulunmaktadır.
 • Açık biçimde belirlenmiş olan risk yönetim politika ve prosedürleri en uygun ve gelişmiş analitik araçlar vasıtasıyla desteklenmektedir.
 • İcracı iş birimleri ve yöneticiler arasında sürdürülen iletişim ve koordinasyon ile risk fonksiyonlarının yürütülmesinde alınan sorumluluk, kontrol ve gözetim fonksiyonları arasında kesin bir ayrım gözetilmektedir.
 • Yönetim Kurulu üyelerince risk tolerans seviyeleri açık biçimde belirlenerek, İş Yatırım’ın ticari stratejisi, sermaye yapısı ve piyasa koşullarına göre alınan risk iştahı ile tutarlılığı sağlanarak düzenli olarak gözden geçirilmeye çalışılmaktadır.
 • Risk Yönetimi Müdürlüğü, düzenli olarak kurum alım/satım portföyünü Riske Maruz Değer (RMD) modeli ile ölçmektedir.
 • Risk Yönetimi Müdürlüğü kurum için ana katma değeri, kurumsal karlılığın arttırılması, sermaye gücünün kalıcı olarak korunmasına katkıda bulunmaktır.
 • Risk izleme, analiz, limit belirleme ve kontrol, raporlama, sermaye ve stres analizi konuları entegre risk yönetim sisteminin temel kısımlarını oluşturmaktadır.